Vedtægter for DIFO

Vedtægter for DIFO

DIFOs vedtægter udgør grundlaget for vores arbejde.

Her har du mulighed for at læse eller downloade vedtægterne for DIFO som PDF.

Vedtægter for foreningen Dansk Internet Forum (DIFO)

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er "Dansk Internet Forum"(DIFO).

1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

2. Formål

2.1 Foreningen har til formål at varetage administrationen af internetdomænet .dk på grundlag af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark.

2.2 Foreningens virksomhed udøves ikke med gevinst for øje.

3. Medlemskab

3.1 Som medlem kan optages enhver organisation med et lovligt virke, som repræsenterer en vigtig del af det danske internetsamfund.

3.2 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse, som skal godkende medlemsoptagelsen. Hvis bestyrelsen afviser indmeldelse, kan ansøgeren indbringe afgørelsen for generalforsamlingen, som herefter træffer endelig afgørelse om medlemskab.

3.3 I anmodningen om indmeldelse skal det angives, om ansøgeren repræsenterer private brugere, professionelle brugere og/eller internetbranchen (leverandører). Et medlem, som ønsker at ændre sin repræsentativitet, skal senest 1. februar forud for en ordinær generalforsamling overfor foreningens direktør skriftligt angive, hvilket segment eller hvilke segmenter, medlemmet nu mener at repræsentere. Foreningens generalforsamling kan endeligt afgøre, om et medlem repræsenterer private brugere, professionelle brugere og/eller internetbranchen (leverandør).

3.4 Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

3.5 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke længere repræsenterer en vigtig del af det danske internetsamfund, som ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af medlemmet indbringes for generalforsamlingen, der træffer endelig afgørelse herom.

3.6 Der betales ikke kontingent til foreningen.

4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grunden hertil. I tilfælde heraf skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen herom.

4.4 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge foreningens regnskab.

4.5 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som bestyrelsen har godkendt senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

4.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

4.7 På den ordinære generalforsamling skal foretages:

    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
    Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
    Valg af bestyrelse, jf. pkt. 6.2
    Valg af revisor
    Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

4.8 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen. Forslag fra medlemmer skal således være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af februar måned forud for den ordinære generalforsamling.

4.9 På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

5. Bestyrelse

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer.

5.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Ved formandens forfald virker næstformanden i formandens sted.

5.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.4 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutninger vedrørende ændring af vedtægterne, jf. pkt. 9.1. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.5 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser om sit virke.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.1 Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.2 På foreningens ordinære generalforsamling skal der om nødvendigt gennemføres ny- eller genvalg således, at bestyrelsen får 9 medlemmer.

6.3 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det sikres, at medlemmer, der repræsenterer henholdsvis private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører), er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

6.4 Bestyrelseskandidater, der repræsenterer private brugere, kan alene opstilles af medlemmer, der repræsenterer private brugere. Bestyrelseskandidater, der repræsenterer professionelle brugere, kan alene opstilles af medlemmer, der repræsenterer professionelle brugere. Bestyrelseskandidater, der repræsenterer internetbranchen (leverandører), kan alene opstilles af medlemmer, der repræsenterer internetbranchen ((leverandører)). Et medlem kan være berettiget til at opstille kandidater i flere segmenter. En kandidat kan kun opstilles i et segment.

6.5 Ved afstemning om kandidater til bestyrelsen har hvert medlem et antal stemmer, der svarer til antallet af ledige pladser i bestyrelsen. Afstemningen skal gennemføres således, at pkt. 6.3 efterleves.

7. Regnskab og kapitalforhold

7.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

7.2 Årsregnskabet, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling, skal være underskrevet af bestyrelsen og direktøren, ligesom det skal være revideret af foreningens revisor.

7.3 Det godkendte årsregnskab og bestyrelsens beretning sendes til Videnskabs- ministeriet, ligesom årsregnskab og beretning offentliggøres på foreningens internetside.

7.4 Foreningen kan efter vedtagelse i bestyrelsen optage lån. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

8. Tegning

8.1 Foreningen tegnes og forpligtes udadtil af formanden eller af næstformanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem, eller i forening med direktøren.

9. Ændring af vedtægter

9.1 Til ændring af foreningens vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer.

9.2 Vedtægtsændringer skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

10. Opløsning

10.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 3/4 majoritet blandt foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

10.2 Ophører foreningens administration af internetdomænet .dk, skal foreningen opløses.

10.3 Ved ophør af foreningens administration af internetdomænet .dk, skal foreningen tilbyde den efterfølgende administrator at overtage relevante aktiver til drift af domæneadministrationen ejet af foreningen eller af et datterselskab, hvor foreningen har den bestemmende indflydelse. Sådanne aktiver kan af den efterfølgende administrator erhverves ved foreningens ophør mod betaling af aktivernes bogførte værdi. Foreningen skal sikre, at en efterfølgende administrator kan indtræde i aftaler vedrørende driftsaktiver og aftaler om drift på foreningens vegne.

10.4 Ved en eventuel likvidation skal formuen anvendes til at støtte internet-relaterede forskningsprojekter på højere uddannelsesinstitutioner.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 2009.

 
green-design

sss

Hent DIFO's vedtægter som pdf
normal

Copyright 2016 All Rights Reserved.