Styring af internettets rodservere overgår til det internationale samfund

1. oktober 2016 var en skelsættende dato i internettets historie. Den dag opgav den amerikanske regering sin hidtil egenrådige kontrol over internettets rodservere. 

IANA, der administrerer rodserverne, ligger nu ikke længere direkte under den amerikanske stat, men bliver i stedet kontrolleret af ICANN, der igen styres af en række multistakeholdere, som bl.a. omfatter internationale brancheorganisationer, ngo’er, civilsamfundsgrupper, stater og private virksomheder.

Hyldest til det åbne internet

I DIFO er vi glade for denne udvikling og har gennem de seneste år været direkte involveret i overgangs-processen. Vi hylder det åbne og demokratiske internet, og vi ser internetinfrastrukturen som et globalt gode, der skal være internationalt styret og tilgængeligt for alle.

USA’s overdragelse af ansvaret et skridt i den rigtige retning, fordi den bærende tanke med internettet er, at det skal være åbent for alle på lige vilkår.

Et politisk våben

Helt konkret har amerikanerne med kontrol over DNS-hierarkiets 13 rodservere haft magten til at stoppe al trafik til et bestemt land og derved bruge internettet som et politisk våben.

Denne magt har aldrig været anvendt, men principielt er det godt at få denne slags ting i orden, inden en evt. krise bryder ud. Det er et anliggende, man skal finde ud af, mens man er venner, så det er på plads, hvis man en dag skulle blive uvenner.

I den nye styreform er nationalstater med i rækken af multistakeholdere, og USA er derfor nu med til at styre ICANN på lige fod med resten af verden. Hvis denne overgang ikke var lykkedes, kunne perspektivet i yderste konsekvens havde været, at vi havde fået flere internet, fordi der er nationer, der ikke vil acceptere én enkelt nations dominans.

Kan ICANN løfte opgaven?

DIFO ser frem til det fremtidige arbejde i ICANN-regi, som vi fortsat vil være en del af. Den nye organisering kommer dog til at stille krav til, at ICANN og alle stakeholders bag ICANN viser sig i stand til at løse opgaven.

Men lige nu glæder vi os blot over, at det internationale samfund har taget en principiel beslutning, som fører os i den rigtige retning.

Copyright 2016 All Rights Reserved.